Martijn Roordink
Haptotherapie & Coaching

“Dankzij haptotherapie voel ik mij weer een completer mens”
Haptotherapie leert je voelen dat je lichaam je een heleboel vertelt. Gevoelens spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Je gevoelens en emoties hebben invloed op hoe je je gedraagt, beweegt, reageert, denkt en op de keuzes die je maakt.

Haptotherapie gaat over het bewust worden van je gevoel en wat dat betekent voor jezelf, je gewoontes en relaties.

Veel mensen voelen en herkennen niet meer wanneer ze hun eigen grenzen overschrijden. Het gevolg? Ze lopen vast of krijgen een burn-out.

“Haptotherapie zorgt voor voelbaar resultaat”

Wat doet haptotherapie?

Haptotherapie draait om het op gang brengen van een proces: het verbeteren van de overeenstemming tussen denken, voelen en handelen. Zodat wat je voelt de belangrijkste informatiebron wordt voor je handelen, in plaats van je gedachtes of de verwachtingen uit je omgeving. Daardoor bied je stressvolle situaties beter het hoofd.

De haptotherapeut helpt je om je bewust te maken wat je werkelijk van binnen voelt, zodat je daar naar gaat handelen. Je groeit als mens:

 • Van uitgeblust naar opgebloeid
 • Van onbegrip naar verbinding
 • Van onbalans naar evenwicht
Ben je geintresseerd? Neem dan nu contact op.

Wie ben ik?

Mijn naam is Martijn Roordink. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Een gezellige en drukke gezinsdynamiek. In mijn werk als Fysiotherapeut, Manueeltherapeut en GZ-Haptotherapeut trekt mij het menselijk contact. In de praktijk wisselen de fysieke en geestelijke problematiek elkaar af. Ik ervaar mijn werk hierdoor als gevarieerd, prettig, uitdagend en aanvullend op elkaar.

In mijn dagelijks leven is sport een belangrijk onderdeel. In zowel mijn gezin, als trainer en in mijn werk zie ik dat elke dag terug. De basis van mijn interesse is ontstaan in mijn jeugd. Ik trainde in die periode veel om beter te worden in het verspringen en sprinten. Wat mij van mijn topsport tijd is bijgebleven is dat, hoe lekkerder ik in mijn vel zat des te beter ik kon presteren. Er was een flow, waar alles vanzelf ging. Dit was merkbaar nog voor moment van de afzet bij verspringen. Ik voelde dat het goed zat. De timing en de plaatsing van mijn voet op de afzetbalk was perfect. Mijn lichaam en mijn hoofd waren op elkaar aangesloten en dat gaf mij een machtig en krachtig gevoel. Maar naar mate de druk om te presteren toenam, enerzijds door mijzelf en anderzijds door mijn omgeving, verkrampte ik. Ik luisterde niet meer naar de signalen van mijn lijf en mijn hoofd nam het letterlijk over. Ik werd rigide en raakte gefrustreerd. Teveel gefocust op de prestaties. Er ontstonden lichamelijk klachten en ik zat niet lekker in mijn vel. Op 24 jarige leeftijd stopte ik met atletiek, omdat ik het plezier en de onbevangenheid in het sporten niet meer kon terugvinden. Ik begreep toen niet, wat ik nu wel weet.

Aan de hand van een metafoor, die ik geleend heb van René Steenbeek (collega en docent van de opleiding Haptonomie), zal ik proberen uit te leggen wat er kan gebeuren als je niet goed naar je gevoel luistert.

De ruiter en zijn paard; denken en voelen. 

De ruiter (denken) wil van alles, maar kent hij zijn paard (gevoel)? Als de ruiter niet goed luistert naar de signalen van het paard (pijn, vermoeidheid, spanning, eten en zorg) en alleen maar aanspoort tot verdere prestaties, dan word hij vroeg of laat teruggefloten. En het paard wint altijd. Ons lijf kan ons, middels de lichamelijke signalen en/of geestelijke klachten (burn-out), vertellen dat de rek eruit is. Met haptotherapie probeer ik samen met jou weer te zoeken naar een nieuwe balans in jouw denken, jouw voelen en hoe je handelt om uit de overbelasting te komen en te blijven.

De praktijk

In deze sectie vindt u informatie over:

Voor haptotherapie heb je geen verwijzing van de arts nodig.

Werkwijze

In de eerste drie sessies wordt stil gestaan bij jouw hulpvraag en kijken we samen of haptotherapie daarbij past. Na de derde sessie kan de behandelovereenkomst worden ondertekend door de cliënt en de therapeut. Als in samenspraak jouw behandeldoelen zijn bepaald, dan kan ook het intake formulier worden ondertekend.

Zorg op tijd te zijn voor een afspraak. Als een consult moet worden afgezegd dan hoor ik dat graag zo tijdig mogelijk en minimaal 48 uur van tevoren. Lukt dit niet dan zal de reserveringstijd (50 minuten) in rekening worden gebracht (zie de betalingsvoorwaarden hieronder).

Ter afronding van het therapieproces vindt er een afsluitende evaluatie plaats. Deze wordt van te voren aangekondigd. Verslaglegging of overleg met de huisarts of een mede behandelaar vindt altijd plaats in samenspraak met de cliënt, zie voor meer informatie hierover de privacyverklaring.

Behandelovereenkomst

Vanuit de beroepsvereniging en wetgeving is een behandelovereenkomst een vereiste. Naast dat er op deze manier helderheid wordt gegeven wat je als client mag verwachten, schept het tevens voor beide partijen (behandelaar en cliënt) duidelijkheid over wat er afgesproken is. In de behandelovereenkomst staat onder meer wat de behandeldoelen zijn, hoeveel sessies er afgesproken zijn, wanneer er evaluatie momenten zijn en wordt er wat informatie gevraagd om zo goed aan de slag te gaan. Aan de hand hiervan kan bijvoorbeeld het ontwikkelproces goed in kaart worden gebracht. Voorafgaand aan de start van de behandeling kan je het formulier downloaden en invullen. Een getekend exemplaar wordt bewaard in jouw dossier. Een behandelaarsovereenkomst kan je hier downloaden.

Kosten en vergoedingen

 • Haptotherapie (45-50 minuten) € 102,50
 • Haptotherapie lang (75 minuten) € 155,00
 • Haptotherapie  kort (25-30 minuten) € 75,00

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per verzekering. Je kunt je verzekeren voor deze kosten door een aanvullende verzekering af te sluiten (alternatieve geneeswijze). Voor vergoeding van haptotherapie vanuit deze aanvullende module, hoeft je niet eerst jouw eigen risico aan te spreken, deze geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering.

 

Betalingsvoorwaarden

1.1
Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
1.2
De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
1.3
Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand zolang de cliënt in gebreke blijft.
1.4
Bij niet betalen binnen 7 dagen na factuurdatum kan de therapeut een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen nadien nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze incassomaatregelen komen voor rekening van de cliënt.
1.5
Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft gedaan.

Klachten procedure

Bent je niet tevreden over de gang van zaken tijdens of rondom het therapieproces, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen dan kan je informatie vinden over de klachtenprocedure van de VVH.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  – NAW-gegevens verzekerde
  – Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  – Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  – Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  – Kosten van de behandeling

Beroepscode

Als lid van de VVH (beroepsvereniging voor haptotherapeuten) heb ik mij te houden aan de beroepscode. Klik hier voor de inhoud van deze beroepscode.

Welk aandeel heb jij in je relatie?

Als je het hebt over relaties, dan denken mensen vaak gelijk aan partnerrelaties. Er zijn ook andere relaties denkbaar. De relatie met jouw kinderen, met jouw vrienden en vriendinnen, met jouw collega’s, en zo verder.
Onderling verschillen deze relaties in bijvoorbeeld de nabijheid, de fysieke afstand tot elkaar en in de manier van verbinding of de mate van contact.

Tegenslagen, hoe ga jij daarmee om?

Niet alles in het leven zit mee. Relaties kunnen onder druk staan, werk kan stress geven en ook kan het zijn dat verlies van een partner of het verlies in de vorm van gezondheid (ziekte, ouder worden en vitaliteit) ervoor kunnen zorgen, dat je het even niet ziet zitten.

Afstand en nabijheid en het voelen van grenzen hierin!

In mijn werk is aanraken een gemeen goed. In zowel de fysiotherapie als in de haptotherapie raak ik mensen aan. Alhoewel ik in beide situaties de huid aanraak, is de intentie van de aanraking wezenlijk anders.

De functionele aanraking bij fysiotherapie heeft als doel om iets anders in beweging te zetten. Bij haptotherapie is mijn aanraking uitnodigend en gericht op intermenselijk contact op gevoelsniveau.

Contact

Telefoon

06-55117858

Email

info@martijnroordink.nl

Adres

Haagweg 177
2281 AJ Rijswijk
(Routebeschrijving)

Koningin Wilheminastraat 20
2631 CW Nootdorp
(Routebeschrijving)

VVH registratie: 816A
AGB: 90107690
AGB praktijk: 90066794
KvK: 71499539